Komórki macierzyste sznura pępowiny przygotowane przez Pracownię Inżynierii Komórkowej Centralnego Laboratorium PBKM podawane są pacjentom w ramach medycznych eksperymentów leczniczych w specjalistycznych klinikach na terenie całego kraju. Do marca 2016 komórki  macierzyste ze sznura pępowiny i krwi pępowinowej zostały wydane już ponad 160 pacjentom. Komórki ze sznura pępowiny zostały podane przede wszystkim chorującym na choroby neurologiczne, takie jak: stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce.

Dnia 29.01 2016 roku po raz pierwszy w Centrum Medycznym Klara w Częstochowie podano je dogałkowo 2 pacjentom: ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki i zanikiem nerwu wzrokowego oraz neuropatią niedokrwienną.

Dystrofie siatkówki stanowią szeroką grupę zaburzeń związanych z nieprawidłową funkcją komórek siatkówki. Mają one charakter dziedziczny. Najczęściej występującą dystrofią siatkówki jest zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (łac. retinitis pigmentosa, RP). W tym typie dystrofii komórki fotoreceptorowe  ulegają stopniowemu zanikowi. Możliwości leczenia tych schorzeń są ograniczone, dlatego  chorzy najczęściej koncentrują się na rehabilitacji wzrokowej, gdzie jest to tylko możliwe (np. stosowanie pomocy optycznych, szkoleń z zakresu orientacji i poruszania się. Jednak w miarę stopniowego identyfikowania odpowiedzialnych genów posuwają się prace w dziedzinie terapii genowej.

Podanie komórek macierzystych sznura pępowiny wykonywane jest w ramach medycznego eksperymentu leczniczego u chorych u których standardowe leczenie nie przynosi poprawy.  Podanie następuje po zgodzie komisji bioetycznej właściwej dla każdej kliniki. Polski Bank Komórek Macierzystych jest jedynym podmiotem leczniczym w Polsce mającym zgodę na wytwarzanie produktu leczniczego komórek mezenchymalnych sznura pępowiny. Do tej pory pomogliśmy ponad 160 z różnymi schorzeniami  udowadniając, że pobranie komórek macierzystych przy porodzie to szansa na zdrowie i życie.

Lista pacjentów leczonych komórkami macierzystymi przygotowanymi w laboratorium PBKM