Gdzie są wykorzystywane
komórki macierzyste

Rozwój leczenia komórkami macierzystymi

Po raz pierwszy z sukcesem użyto komórek z krwi pępowinowej w 1988 roku we Francji. Kilkanaście lat później ta metoda była już stosowana w Polsce. W 2007 roku po raz pierwszy użyto krwi pępowinowej z PBKM. Dotychczas na całym świecie komórki macierzyste z krwi pępowinowej przeszczepiono ponad 60 000 razy, ratując tym samym życie bądź zdrowie. W Polsce również istnieje możliwość przeszczepienia krwi pępowinowej.


Obecnie medycyna idzie do przodu, a lista schorzeń, w których przeszczepianie komórek macierzystych jest terapeutycznym standardem, stale rośnie. Zobacz jakie choroby można leczyć z wykorzystaniem komórek macierzystych (wg. wytycznych organizacji zajmującej się przeszczepieniami komórek macierzystych w Europie – EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantion)).

Lista chorób leczonych komórkami macierzystymi

Ostre białaczki

 • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
 • Ostra białaczka szpikowa (AML)
 • Ostra białaczka bifenotypowa
 • Ostra białaczka małozróżnicowana

Białaczki przewlekłe

 • Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
 • Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
 • Młodzieńcza przewlekła białaczka szpikowa (JCML)
 • Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (białaczka Naegelego) (JMML)

Zespół
mielodysplastyczny

 • Niedokrwistość oporna na leczenie (RA)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością pierścieniowatych syderoblastów (RARS)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów (RAEB)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów w okresie transformacji (RAEB-T)
 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)

Choroby spowodowane
defektem komórki
macierzystej

 • Niedokrwistość aplastyczna (ciężka)
 • Niedokrwistość Fanconiego
 • Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH)

Zespoły
mieloproliferacyjne

 • Ostra mielofibroza
 • Mielofibroza
 • Czerwienica prawdziwa
 • Samoistna nadpłytkowość
 • Agnogeniczna metaplazja szpikowa

Zespoły rozrostowe
układu chłonnego

 • Chłoniak nieziarniczy
 • Ziarnica złośliwa
 • Białaczka prolimfocytowa

Choroby fagocytów

 • Zespół Chediaka-Higashi´ego
 • Przewlekła choroba ziarniniakowa (CGD)
 • Niedobór aktyny neutrofilowej
 • Dysgeneza retikularna

Choroby związane
z zaburzeniami lub
brakiem funkcji
enzymów

 • zespół Hurler (MPS-IH)
 • zespół Scheie´a (MPS-IS)
 • zespół Huntera (MPS-II)
 • zespół Sanfilippo (MPS-III)
 • zespół Morquio (MPS-IV)
 • zespół Maroteaux-Lamy'ego (MPS-VI)
 • zespół podkradania, niedobór beta-glukuronidazy (MPS-VII)
 • adrenoleukodystrofia
 • mukopolisacharydoza (MPS)
 • mukolipidoza II
 • choroba Krabbego
 • choroba Gauchera
 • choroba Niemanna-Picka
 • choroba Wolmana
 • metachromatyczna leukodystrofia

Inne choroby
dziedziczne

 • zespół Lesch´a-Nyhana
 • hipoplazja chrząstek i włosów
 • trombastenia Glanzmanna
 • osteopetroza (marmurkowatość kości)

Dziedziczne zaburzenia
krwinek płytkowych

 • amegakariocytoza (wrodzona małopłytkowość)

Choroby komórek
plazmatycznych

 • szpiczak mnogi
 • białaczka plazmocytowa
 • makroglobulinemia Waldenströma

Inne nowotwory
złośliwe

 • rak piersi*
 • mięsak Ewinga
 • neuroblastoma (zwojak zarodkowy)
 • rak nerki*

Dziedziczne anomalie krwinek czerwonych

 • aplazja czysto czerwonokrwinkowa
 • talasemia beta
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego

 • ataksja-telangiektazja
 • zespół Kostmanna
 • zaburzenia adhezji leukocytów
 • zespół DiGeorge'a
 • zespół nagich limfocytów
 • zespół Omenna
 • ciężka złożona niewydolność układu odpornościowego (SCID)
 • SCID z niedoborem deaminazy adenozynowej
 • SCID z brakiem limfocytów T i B
 • SCID z brakiem limfocytów T i normalną liczbą limfocytów B
 • zwykła zmienna niewydolność układu odpornościowego
 • zespół Wiskotta Aldricha
 • zaburzenie proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X

Histiocytozy

 • Hemofagocytoza
 • Histiocytoza-X
 • Rodzinna erytrofagocytarna limfohistiocytoza (FEL)

Podanie komórek macierzystych przynosi korzyści pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak: autyzm i mózgowe porażenie dziecięce

*Przeszczepienia w tych chorobach mogą być wykonywane w wyjątkowych sytuacjach klinicznych. Nie jest to metoda leczenia z wyboru.