POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem i operatorem serwisu www.pbkm.pl jest firma Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. zwana dalej "PBKM". PBKM odpowiada za zawartość serwisu oraz za przetwarzanie zbieranych na nim informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu, w tym klientów e-sklepu, którzy zawarli umowę pobrania i przechowywania komórek macierzystych jest PBKM (Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa).

W przypadku wyboru usługi SwissSafety (umożliwiającej przechowywanie pobranego materiału w Polsce i w Szwajcarii), administratorem danych osobowych będzie także Famicord Suisse SA z siedzibą w Szwajcarii, c/o Studio Fiduciario Pagani SA, Corso Pestalozzi 3, 6900 Lugano.

W przypadku przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego na życie oferowanego klientom PBKM, administratorem danych będzie także SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 Warszawa

W przypadku wyboru dodatkowych badań administratorami danych będą także:

 • Novogenia GmbH, z siedzibą w Austrii, Saalachstrasse 92, 5020 Salzburg (w zakresie badania przesiewowego);
 • Genomed S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12 (w zakresie molekularnego badania genetycznego).

Inspektor Danych Osobowych

PBKM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Agnieszkę Wiercińską-Krużewską) oraz jego zastępcę (Karolinę Miksę). Z Inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: inspektor@pbkm.pl.

Polityka zbierania informacji

Serwis internetowy www.pbkm.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Wszelkie zapytania składane do nas będą przetwarzane z zachowaniem poufności i tajemnicy handlowej. Dane osobowe i adresy poczty elektronicznej nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie lub dla zawarcia i realizacji umowy z PBKM.

W szczególności dane osobowe nie będą wykorzystywane do przekazywania informacji handlowych w przyszłości na temat innych usług niż bezpośrednio związane ze złożonym zapytaniem ani nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i/lub inne formy kontaktu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności PBKM w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla kwalifikacji, preparatyki i przechowywania pobranego materiału biologicznego.

Dane są również przetwarzane dla założenia konta użytkownika w e-sklepie i obsługi umowy zawartej z PBKM za pośrednictwem e-sklepu.

 • w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

Zawarcie umowy na kwalifikację, preparatykę i przechowywanie pobranego materiału biologicznego wiąże się z koniecznością przetwarzania danych o zdrowiu, które stanowią szczególną kategorię danych. Dane o zdrowiu oraz przetwarzane w celu zdeponowania materiału biologicznego na cele publiczne w banku publicznym przetwarzane są na podstawie zgody.

W oparciu o zgodę przetwarzamy także dane osobowe dla kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu przedstawienia oferty handlowej.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Jako bank krwi pępowinowej i podmiot leczniczy podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym np. z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PBKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

 • obsługę zapytań użytkowników i kontakt z potencjalnymi klientami;
 • badanie satysfakcji klientów,
 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
 • marketing bezpośredni produktów i usług,
 • zapewnienie bezpieczeństwa materiału biologicznego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w tym funkcjonalności serwisu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na PBKM obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz PBKM, firma kurierska dostarczająca umowę lub zestaw pobraniowy.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PBKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PBKM i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia adekwatnej ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

W przypadku wyboru usługi:

 • SwissSafety, dane będą udostępniane spółce Famicord Suisse, na potrzeby wykonania zawartej umowy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez Famicord Suisse znajduje się w treści umowy zawartej z firmą;
 • przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, dane będą udostępniane SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się w Deklaracji przystąpienia do umowy;
 • wykonania badania przesiewowego, dane będą udostępnione Novogenia GmbH w celu wykonania badania. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania znajduje się na stronie internetowej firmy;
 • wykonania molekularnego badania genetycznego, dane będą udostępnione Genomed S.A. w celu wykonania badania. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania znajduje się na stronie internetowej firmy.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

 • w zakresie realizacji zawartej z PBKM umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na PBKM w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PBKM;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PBKM stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez PBKM

Osobie, której dane przetwarza PBKM przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy PBKM przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od PBKM danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy lub dla zdeponowania materiału biologicznego na cele publiczne w banku publicznym.

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Przede wszystkim gromadzone przez PBKM dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie PBKM przez podmioty trzecie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W przypadku wyboru usługi SwissSafety, dane będą przekazane do spółki Famicord Suisse z siedzibą w Szwajcarii. Komisja Europejska uznała Szwajcarię za kraj zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

O plikach cookies

Serwis www.pbkm.pl zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być w celu (i) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (ii) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, (iii) utrzymanie sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Blokowanie lub ograniczanie plików cookies przez użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania oraz wygodę korzystania z niektórych serwisów internetowych, w tym serwisu www.pbkm.pl. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookies.

Pliki cookies stron trzecich

Serwis www.pbkm.pl wykorzystuje w szczególności statystyki i pliki cookies firmy Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych oraz analizy ruchu użytkowników na stronie www.pbkm.pl. Pliki cookies firmy Google mogą w szczególności być umieszczane na komputerze użytkownika po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Celem umieszczania tych plików jest mierzenie skuteczności reklamy i identyfikowania, czy dana reklama doprowadziła do podjęcia przez użytkownika pożądanej akcji na stronie www.pbkm.pl. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookies przez Google znajdują się na stronie Centrum ochrony prywatności Google. Polecamy również stronę Menedżera preferencji reklam.

Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy publikowane przez PBKM w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookies lub korzystać z obrazów typu web beacon w celu gromadzenia informacji na stronach internetowych i następnie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu www.pbkm.pl lub innych stronach powiązanych z PBKM, a także innych stronach internetowych. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji i zablokowania plików tych cookies Google na stronie: Centrum ochrony prywatności Google.

PBKM może prowadzić kampanie reklamowe w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika na stronie www.pbkm.pl, jak również dostępną na zasadzie statystycznej informację o zainteresowaniach użytkownika określanych na podstawie wcześniej przez niego odwiedzanych stron internetowych celem przedstawienia mu swojej oferty bądź ponownego przyciągnięcia użytkownika do odwiedzenia strony www.pbkm.pl. Reklamy te nie będą zawierać danych osobowych użytkownika ani nie będą w jednoznaczny sposób sugerować, że użytkownik dokonał określonej akcji na stronie www.pbkm.pl.

W szczególności PBKM może stosować w swoich kampaniach funkcję dynamicznego wyświetlania reklam, która wykorzystuje plik cookie Teracent, z którego dopuszczenia można zrezygnować na stronie Teracent, a także pikseli remarketingu DoubleClick, z których można zrezygnować na stronie DoubleClick lub na stronie Network Advertising Initiative. Osobom szczególnie zainteresowanym kwestiami ochrony prywatności i możliwościami ograniczenia przez reklamodawców zbierania informacji na temat użytkowników stron internetowych, polecamy stronę Network Advertising Initiative.