Polski Bank Komórek Macierzystych ogłasza przetarg na wyposażenie Laboratorium według poniższej secyfikacji.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Sprzęt do wyposażenia laboratorium według poniższej specyfikacji”

Warszawa, dnia 23.04.2013   r.

 

Zamawiający:

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Tytuł Projektu:

Wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnych metod krioprezerwacji

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem, instalacją  i uruchomieniem komór laminarnych, chłodziarek laboratoryjnych, inkubatorów do prowadzenia hodowli komórkowych.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca bierze odpowiedzialność za pełne i kompletne dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz jego instalację i uruchomienie.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany Pakiet.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert zarówno na całość, jak i poszczególne części zamówienia. Oferta obejmująca więcej niż jedną pozycję powinna zawierać ceny jednostkowe odnoszące się do poszczególnych pozycji.

Specyfikacja :

Komora laminarna

Komora laminarna typu BIOHAZARD 120 cm służy do zapewnienia jałowych warunków

pracy w czasie przygotowywania hodowli komórkowych i oraz preparatyki komórek i tkanek.

Komora laminarna z wyposażeniem musi spełniać następujące parametry techniczne:

1. Komora z pionowym przepływem laminarnym, recyrkulacją, typu BIOHAZARD (II klasa

bezpieczeństwa typ A2) do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska.

2. Dwa filtry absolutne HEPA o wydajności min. 99,997% – obszaru pracy i wylotowy.

3. Gwarantowany czas pracy filtrów HEPA minimum 5 lat i nie mniej niż 14000 godzin pracy.

4. System elastycznego plenum (brak metalowych połączeń pomiędzy filtrami i dmuchawą) –zmniejszone wibracje.

5. Filtr wstępny.

6. Szerokość blatu roboczego minimum 115 cm.

7. Maksymalna szerokość zewnętrzna komory 140 cm.

8. Głębokość wewnętrzna min. 55 cm.

9. Głębokość transportowa maks. 80 cm.

10. Wysokość obszaru pracy min. 70 cm.

11. Wysokość dostępu do obszaru pracy w trakcie pracy min. 20 cm.

12. Blat roboczy – pełny (bez otworów), nie dzielony, wyjmowany.

13. Niezależna od blatu roboczego kratka wlotowa powietrza zasysanego, zapobiegająca blokowaniu strug powietrza podczas pracy.

14. Boki komory bezpieczne – pełne (nie przeszklone) bez dodatkowych kanałów powietrznych, pozwalające na łatwe zamontowanie dodatkowych zaworów dla mediów typu próżnia itp.

15. Powierzchnia pod blatem roboczym wyposażona w dren z zaworem.

16. Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej.

17. Zawór gazowy zamontowany na prawej bocznej ścianie obszaru roboczego.

18. Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości brzegu obszaru roboczego, wykonany z plastiku w celu ochrony przedramion podczas długotrwałej pracy w komorze.

19. Szyba frontowa umieszczona pod kątem ostrym do blatu roboczego, suwana ręcznie góra – dół ze szkła bezpiecznego podwójnego, hartowanego bez dolnej ramy mocującej, zasuwane do końca, zamykająca obszar pracy.

20. Szyba frontowa umożliwiająca pełne zamknięcie obszaru roboczego.

21. Mikroprocesorowy panel kontrolny z dotykowym kolorowym wyświetlaczem LCD.

22. Panel kontrolny zapewniający następujące funkcje kontrolne i informacyjne:

a) Wyświetlacze prędkości przepływu powietrza : dla prędkości powietrza w obszarze roboczym i w barierze powietrznej (osobne wskazania dla każdej prędkości). Prędkość podawana w m/sek.

b) Piktogramy informujące o poprawnej pracy urządzenia lub o stanie alarmu.

c) Menu systemowe obsługiwane poprzez panel dotykowy.

d) Dostęp do funkcji panelu kontrolnego blokowany hasłem.

e)Wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominający                     o  konieczności ich wymiany.

f) Wbudowany program do automatycznej dekontaminacji komory z instrukcją krok po kroku wyświetlaną na ekranie panelu.

g) Wbudowane timery do sterowania włączaniem i wyłączaniem gniazd 3 elektrycznych         w komorze.

h) Możliwość aktualizacji oprogramowania sterującego pracą komory poprzez łącze USB lub RS232.

23. Wbudowane funkcje diagnostyczne (menu serwisowe).

24. Alarm nieprawidłowej prędkości powietrza w obszarze roboczym i w barierze powietrznej.

25. Ustawianie progów alarmowych co 0,01 m/sek. – prędkość za mała/za duża dla obszaru

roboczego i bariery powietrznej.

26. Alarm nieprawidłowej pozycji okna.

27. Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 1000 lux. Świetlówki umieszczone poza obszarem roboczym.

28. Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego.

29. Konstrukcja lampy UV może wnikać w obszar pracy maksymalnie 7 cm.

30. Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy.

31. Podstawa komory – poziomowana pozwalająca na ustawienie obszaru roboczego pracy na wysokości 75 – 80 cm.

32. Zasilanie 230V, 50 Hz.

33. Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną – załączyć kopię.

34. Certyfikat ISO 9001 – załączyć kopię.

Wymagania dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczaną komorę laminarną min. 36-miesięcznej

gwarancji liczonej od daty uruchomienia komory laminarnej.

2. Oferowana komora laminarna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana co najmniej

2011 roku.

3. Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją komory laminarnej                              i przeszkoleniem personelu Zamawiającego (min. 2 osób). Dostarczenie dokumentacji walidacyjnej IQ i OQ.

4. Instrukcja obsługi w języku polskim ma obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika.

5. Wykonawca zapewni na serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części

zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

Chłodziarka laboratoryjna

Chłodziarka laboratoryjna, pozwala na utrzymywanie temperatury poniżej temperatury otoczenia (posiada układ chłodzenia).

Chłodziarka laboratoryjna musi spełniać następujące parametry:

1.         Wnętrze chłodziarki składające się z jednej komory, pojemność komory 1356l.

2.         Drzwi pełne /zabudowane/.

3.         Wymuszony obieg powietrza.

4.         Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

5.         Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej.

6.         Zakres temperatury chłodziarki od 0 st. C do + 10 st. C.

7.         Regulacja temperatury co 0,1 st. C.

8.         Stabilność temperatury +/- 0,5 st. C.

9.         Wyświetlacz graficzny LCD.

10.       Podświetlana klawiatura dotykowa.

11.       Na wyposażeniu po 3 półki ze stali nierdzewnej w dwóch kolumnach.

12.       Kółka jezdne.

13.       Port do wprowadzenia zewnętrznego czujnika.

14.       Pamięć wyników pomiarowych.

15.       Zamkniecie na klucz.

16.       Sygnalizacja otwartych drzwi.

17.       Funkcja rozmrażania.

18.       Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury.

19.       Kontrola zaniku napięcia.

20.       Protokół sprawdzenia urządzenia względem geometrycznego środka komory,                w temperaturze +4°C.

21.       Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim.

22.       Interfejs RS232.

23.       zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880.

24.       Typ chłodziarki pionowa szafowa.

25.       Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU – załączyć kopię.

Wymagania dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczaną chłodziarkę laboratoryjną min. 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty uruchomienia chłodziarki.

2. Oferowana chłodziarka laboratoryjna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana co najmniej 2011 roku.

3. Wraz z chłodziarką powinien być dostarczony stelaż wykonany ze stali nierdzewnej, uwzględniający możliwość mycia spodu chłodziarki laboratoryjnej. Stelaż pozwalający na ustawienie obszaru roboczego chłodziarki /drzwi/ na wysokości 8-9cm od podłogi laboratorium.

4. Chłodziarka będzie wbudowywana w ściany systemowe laboratorium dlatego powinna być dostarczona wraz z elementami maskującymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. Wymiary zewnętrzne  to (szer. x wys. x gł.) 1400mm x 2025 mm x 860mm.

5. Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją chłodziarki i przeszkoleniem personelu Zamawiającego (min. 2 osób). Dostarczenie dokumentacji walidacyjnej IQ          i OQ.

6. Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi chłodziarki przez użytkownika.

7. Wykonawca zapewni na serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części

zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

Chłodziarka laboratoryjna

Chłodziarka laboratoryjna, pozwala na utrzymywanie temperatury poniżej temperatury otoczenia (posiada układ chłodzenia).

Chłodziarka laboratoryjna musi spełniać następujące parametry:

1.Wnętrze chłodziarki składające się z jednej komory, pojemność komory 1356l.

2. Drzwi pełne przeszklone.

3.         Wymuszony obieg powietrza.

4.         Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

5.         Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej.

6.         Zakres temperatury chłodziarki od 0 st. C do + 10 st. C.

7.         Regulacja temperatury co 0,1 st. C.

8.         Stabilność temperatury +/- 0,5 st. C.

9.         Wyświetlacz graficzny LCD.

10.       Podświetlana klawiatura dotykowa.

11.       Na wyposażeniu po 3 półki ze stali nierdzewnej w dwóch kolumnach.

12.       Kółka jezdne.

13.       Port do wprowadzenia zewnętrznego czujnika.

14.       Pamięć wyników pomiarowych.

15.       Zamkniecie na klucz.

16.       Sygnalizacja otwartych drzwi.

17.       Funkcja rozmrażania.

18.       Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury.

19.       Kontrola zaniku napięcia.

20.       Protokół sprawdzenia urządzenia względem geometrycznego środka komory,                w temperaturze +4°C.

21.       Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim.

22.       Interfejs RS232.

23.       zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880.

24.       Typ chłodziarki pionowa szafowa.

25.       Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU – załączyć kopię.

Wymagania dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczaną chłodziarkę laboratoryjną min. 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty uruchomienia chłodziarki.

2. Oferowana chłodziarka laboratoryjna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana co najmniej 2011 roku.

3. Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją chłodziarki i przeszkoleniem personelu Zamawiającego (min. 2 osób). Dostarczenie dokumentacji walidacyjnej IQ          i OQ.

4. Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi chłodziarki przez użytkownika.

5. Wykonawca zapewni na serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części

zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

Chłodziarka laboratoryjna

Chłodziarka laboratoryjna, pozwala na utrzymywanie temperatury poniżej temperatury otoczenia (posiada układ chłodzenia).

Chłodziarka laboratoryjna musi spełniać następujące parametry:

1.         Wnętrze chłodziarki składające się z jednej komory, pojemność komory 625l.

2.         Drzwi pełne /zabudowane/ - 1szt., drzwi szklane – 1 szt.

3.         Wymuszony obieg powietrza.

4.         Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

5.         Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej.

6.         Zakres temperatury chłodziarki od 0 st. C do + 10 st. C.

7.         Regulacja temperatury co 0,1 st. C.

8.         Stabilność temperatury +/- 0,5 st. C.

9.         Wyświetlacz graficzny LCD.

10.       Podświetlana klawiatura dotykowa.

11.       Na wyposażeniu po 3 półki ze stali nierdzewnej.

12.       Kółka jezdne.

13.       Port do wprowadzenia zewnętrznego czujnika.

14.       Pamięć wyników pomiarowych.

15.       Zamkniecie na klucz.

16.       Sygnalizacja otwartych drzwi.

17.       Funkcja rozmrażania.

18.       Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury.

19.       Kontrola zaniku napięcia.

20.       Protokół sprawdzenia urządzenia względem geometrycznego środka komory,                w temperaturze +4°C.

21.       Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim.

22.       Zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880.

23.       Interfejs RS232.

24.       Typ chłodziarki pionowa szafowa.

25.       Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU – załączyć kopię.

Wymagania dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczaną chłodziarkę laboratoryjną min. 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty uruchomienia chłodziarki.

2. Oferowana chłodziarka laboratoryjna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana co najmniej 2011 roku.

3. Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją chłodziarki i przeszkoleniem personelu Zamawiającego (min. 2 osób). Dostarczenie dokumentacji walidacyjnej IQ          i OQ.

4. Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi chłodziarki przez użytkownika.

5. Wykonawca zapewni na serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części

zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

Inkubator CO2

Inkubator CO2 pozwala utrzymać stałe warunki temperatury, wilgotności, poziomu CO2 podczas prowadzenia hodowli komórkowych.

Inkubator CO2 musi spełniać następujące wymagania:

1.         Regulowane Stężenie CO2, od 0 do 10% z dokładnością do 0,1%,

2.         System absorpcji CO2 w podczerwieni z automatycznym zerowaniem,

3.         Możliwość podłączenia 2 butli z gazem, z automatyczną zmianą źródła gazu w przypadku jego wyczerpania,

4.         Port szeregowy RS 232 z oprogramowaniem lub port RS 485,

5.         Regulacja wilgotności w zakresie 80 - 97%, ze zintegrowanym ogranicznikiem                  i wyświetlaczem wilgotności względnej,

6.         Autoklawowalny zbiornik na wodę,

7.         Woda doprowadzana do wnętrza komory w stanie pary,

8.         Wymiary całkowite max. 565 x 485 x 405 /mm/

9.         Wymiary użytkowe max. 715 x 780 x 555 /mm/

10.       Pojemność komory inkubatora min. 100l,

11.       Zakres temperatury: od +20 °C (co majmniej 8 °C powyżej temperatury otoczenia) do +70 °C, wyświetlanie z dokładnością do 0,1 °C,

12.       Czasowa stabilność temperatury ±0,1 °C, jednorodność przestrzenna temperatury ±0,3 °C przy +35 - +38 °C,

13.       Certyfikat kalibracji temperatury dla +37 °C,

14.       Cyfrowy kontroler koncentracji CO2 z czujnikiem /absorpcji w podczerwieni (NDIR)/       z automatycznym zerowaniem,

15.       Kontrola ograniczenia wilgotności w zakresie 88-97 %RH, ustawianie z dokładnością       1 %, odczyt z dokładnością 0,5 %,

16.       System zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury,

17.       Zabezpieczenie przed zbyt dużym spadkiem temperatury,

18.       Jednoczesne wyświetlanie wszystkich parametrów takich jak temperatura, stężenie CO2, wilgotność, dzień tygodnia i czas,

19.       Wizualne i dźwiękowe alarmy w przypadku zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia CO2, otwarcia drzwi, braku gazu w butli,

20.       Wewnętrzna pamięć do rejestracji parametrów oraz alarmów,

21.       Zasilanie CO2  przez sterylny filtr,

22.       Program przechowywany w przypadku awarii zasilania, automatycznym wznowieniem pracy urządzenia po powrocie zasilania,

23.       Łatwe do utrzymania w czystości wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej,

24.       Perforowane półki ze stali nierdzewnej, autoklawowalne,

25.       Ciągła filtracja HEPA w systemie zamkniętym,

26.       Czas od zamknięcia drzwi wewnętrznych do uzyskania w komorze powietrza o czystości klasy 100 wg ISO 5 (równoważne US Federal Standard 209e) maksymalnie 35 min,

27.       W pełni izolowane drzwi ze stali nierdzewnej,

28.       Wewnętrzne drzwi szklane,

29.       Tył inkubatora wykonany ze stali nierdzewnej,

30.       230 V (+ / - 10%), 50/60 Hz / ca. 1,000 W,

31.       Certyfikat ISO 9001 – załączyć kopię,

32.       Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z normami EU – załączyć kopię,

Wymagania dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczany inkubator CO2 min. 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty uruchomienia inkubator CO2.

2. Oferowany inkubator CO2 musi być fabrycznie nowy, wyprodukowana co najmniej 2011 roku.

3. Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją inkubatora CO2 i przeszkoleniem personelu Zamawiającego (min. 2 osób). Dostarczenie dokumentacji walidacyjnej IQ          i OQ.

4. Instrukcje obsługi w języku polskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi inkubator CO2 przez użytkownika.

5. Wykonawca zapewni na serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części

zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

Kryterium oceny:

Cena – 100%

Miejsce składania ofert:

04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20

Forma złożenia ofert:

Pisemna na adres wskazany powyżej lub drogą mailową pod adres : lab@pbkm.pl

Termin złożenia ofert:

Do 30 maja 2013

( podpis Zamawiającego)

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required