REGULAMIN PORTALU

Właścicielem Portalu znajdującego się pod adresem: https://klient.pbkm.pl/ jest Polski Bank Komórek Macierzystych Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166106, REGON: 017452559, NIP: 5252239973 o kapitale zakładowym w wysokości 4.669.350,00 PLN..

I. Definicje, zapisy początkowe

1. Definicje

 • a) Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu określający warunki świadczenia usług za pośrednictwem Portalu.

 • b) PBKM – Polski Bank Komórek Macierzystych Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, świadczący usługi kwalifikacji, preparatyki i przechowywania Materiału biologicznego,

 • c) FamiCord Suisse – akcyjna spółka prawa szwajcarskiego oferująca Klientom opcję przechowywania Materiału biologicznego w Szwajcarii na warunkach pakietu SwissSafety i z którą Klient zawiera Umowę Suisse.

 • d) Umowa – umowa o kwalifikację, preparatykę i przechowywanie Materiału biologicznego generowana na skutek potwierdzenia przez Klienta zamówień na usługi PBKM określająca warunki świadczenia usług przez PBKM, prawa i obowiązki stron. Tekst Umowy do zapoznania się znajduje się pod adresem https://www.pbkm.pl/oferta/dokumenty, a Umowa dla Klienta generuje się po ostatecznym zatwierdzeniu zamówienia i będzie dostępna na Panelu Klienta Mój PBKM.

 • e) Umowa Suisse – Usługa dodatkowa, umowa z FamiCord Suisse o przechowywanie Materiału biologicznego zawierana przez Klienta na warunkach kwalifikacji określonych w pakiecie SwissSafety tj. w przypadku zakwalifikowania Materiału biologicznego do przechowywania - za pośrednictwem Portalu,

 • f) Zamówienie – zamówienie na usługi będące podstawą do realizacji, przygotowane na podstawie wprowadzonych danych Klienta. Podstawa do aktywacji Umowy i Usług dodatkowych.

 • g) Klient – Rodzic - osoba/y która/e wystąpi/ą jako strona w Umowie oraz akceptant Regulaminu i warunków świadczenia usług oferowanych w Portalu.

 • h) Portal – sklep internetowy należący do PBKM, udostępniony pod adresem https://klient.pbkm.pl/, którego dotyczy niniejszy Regulamin.

 • i) Data zawarcia Umowy – dzień w którym zamówienie zostaje potwierdzone przez PBKM i generują się dokumenty Umowy oraz wybranych Usług dodatkowych (poza pakietem SwissSafety, gdzie data zawarcia umowy z FamiCord Suisse jest określana w późniejszym terminie).

 • j) Panel Klienta Mój PBKM – panel dostępu do wygenerowanych dokumentów - Umowy, Umowy Suisse, dokumentów rozliczeniowych, aneksów, wyników wstępnej kwalifikacji.

 • k) Usługi dodatkowe – usługi oferowane w ramach Portalu przez podmioty trzecie lub PBKM wraz z podmiotami trzecimi przy okazji zawierania Umowy lub poza nią. Z zakresem Usług dodatkowych można zapoznać się pod adresem https://www.pbkm.pl/oferta/uslugi-dodatkowe/.

2. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z Regulaminem i jego pełną akceptacją.

3. Klientem mogą być - kobieta w ciąży samodzielnie lub łącznie z ojcem oczekującym dziecka, posiadająca/y konto poczty elektronicznej oraz posiadająca/y pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Umowa oraz potwierdzenia zamówienia Usług dodatkowych w tym Umowa FamiCord Suisse zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy.

6. Aktywacja Panelu Klienta Mój PBKM odbywa się przez przyznanie Klientowi loginu (adres e-mail wskazany przez Klienta) oraz nadawanie hasła przypisanego do loginu w celu umożliwienia korzystania z Portalu i funkcjonalności Panelu Klienta Mój PBKM. W celu zalogowania się Klient będzie musiał każdorazowo podać kod autoryzacyjny przesłany mu przez Portal za pośrednictwem wiadomości SMS.

7. Hasło jest to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Klienta. Hasło składa się z minimum 8 i maksimum 30 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). Konieczne jest minimum jedno wystąpienie cyfry i jedno wystąpienie wielkiej litery i jedno wystąpienie znaku specjalnego (tj. ~ ! @ # % ^ & * ( ) _ + = - ; , . / < > ? [ ] { }). Hasło nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.). Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery.

8. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do Panelu Klienta Mój PBKM przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Klienta.

9. Jeśli na Panelu Klienta wszystkie zawarte umowy mają status „nieaktywna” dostęp do Panelu Klienta Mój PBKM zostanie zablokowany w czasie 30dni od daty rozwiązania ostatniej aktywnej Umowy.

10. Do poprawnego działania Portalu wymagana jest przeglądarka internetowa, aktualna wersja wspierana przez producenta przeglądarki, kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki cookies oraz obsługę JavaScript.

11. Regulamin korzystania z Portalu jest dostępny pod adresem https://klient.pbkm.pl/regulamin, na każdym kroku w trakcie procesu Zamówienia oraz w siedzibie PBKM.

II. Dane Osobowe Klienta

1. PBKM jest Administratorem Danych Osobowych, które będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz archiwalno – statystycznym. Klient zobowiązany jest do zaznaczenia odpowiednich zgód w ramach Portalu celem umożliwienia realizacji Zamówienia.

2. W przypadku wyboru pakietu SwissSafety i zawarcia Umowy z FamiCord Suisse, FamiCord Suisse zostaje administratorem Danych Osobowych, które przetwarza w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz archiwalno - statystycznym.

3. Zebrane dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez PBKM lub Usług dodatkowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak jest niezbędne do korzystania z usług. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotowi trzeciemu zajmującemu się profesjonalnie serwisem i hostingiem Portalu, w tym celu PBKM zawrze z podmiotem trzecim umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych.

4. W zakresie Usług dodatkowych administratorami danych mogą być podmioty świadczące te usługi zgodnie z odpowiednimi informacjami na dokumentach potwierdzających wybór Usług dodatkowych. W zakresie płatności za pośrednictwem serwisu PayU administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, adres, kwota płatności) jest serwis PayU - operator systemu umożliwiającego zapłatę za transakcje dokonane w Internecie przy użyciu przelewów elektronicznych, przelewów tradycyjnych oraz elektronicznych instrumentów płatniczych - PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), KRS 0000274399, NIP: 7792308495.

5. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych i teleadresowych w formie elektronicznej na adres e-mail PBKM biuro@pbkm.pl lub po zalogowaniu do Panelu Klienta Mój PBKM w ramach Portalu.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.pbkm.pl/polityka-prywatnosci.

III. Procedura rejestracji Panelu Klienta Mój PBKM i Zamówienia

1. Zamówienia na zawarcie Umowy są przyjmowane poprzez Portal 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu Portalu.

2. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło podał dane, udzielił odpowiednich niezbędnych zgód, skonfigurował swój wybór według wytycznych dostępnych każdorazowo na koncie Klienta lub w trakcie ścieżki zakupowej.

3. Po dokonaniu Zamówienia, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wstępnej we wskazanej kwocie w terminie 2 dni.

4. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Portalu. Zamówienie takie może zostać anulowane, o czym niedoszły Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.

5. PBKM zobowiązuje się maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych potwierdzić Zamówienie u Klienta e-mailem lub telefonicznie.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie zawartej Umowy oraz dokumentów potwierdzających zamówienie Usług dodatkowych. Jeśli Klient życzy sobie otrzymać dokumenty w formie papierowej zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej płatności, co zaznacza w odpowiednim oświadczeniu.

7. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadkach:

 • a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 • b) braku kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
 • c) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 • d) uznania, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących, podszywania się pod inną osobę,
 • e) braku zapłaty opłaty wstępnej w terminie 2 dni od zawarcia Umowy.

IV. Rozliczenia za zamówione i wykonywane usługi

1. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia oraz generowana jest w tabelce w treści Umowy, Umowy Suisse a także przy zamawianiu innych Usług dodatkowych. Przedstawiona cena to koszt brutto z zastrzeżeniem, że PBKM może naliczyć dodatkowe opłaty w przypadkach wyboru przez Klienta opcji przesyłki dokumentów w wersji papierowej (opłaty w wysokości zgodnie z treścią oświadczeń Klienta).

2. Pierwsza płatność za opłatę wstępną winna być dokonana w terminie 2 dni od daty zawarcia Umowy. Pozostałe dalsze płatności potwierdzane będą fakturami VAT, które będą do Klienta wysyłane w formie elektronicznej na podany adres e-mail oraz będą dostępne w Panelu Klienta Mój PBKM (Klient otrzyma też na adres e-mail link do wygenerowanej FV), lub papierowej za dodatkową opłatą jeśli Klient zaznaczy odpowiednie oświadczenie. Płatności mogą być uiszczane za pośrednictwem serwisu PayU w Panelu Klienta Mój PBKM w Portalu lub przelewami.

V. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może pisemnie odstąpić od Umowy oraz od Usług dodatkowych bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać pisemnie, listem poleconym na adres PBKM, Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa.

2. PBKM gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty opłaty wstępnej w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę, lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.

3. W przypadku gdy między datą zawarcia Umowy, a 14 dniowym terminem na odstąpienie doszło do pozyskania Materiału biologicznego lub realizacji którejkolwiek z Usług dodatkowych, PBKM nie dokona zwrotu kwoty opłaty wstępnej, a Rodzice zobowiązani będą zwrócić PBKM koszt badań preparatyki oraz zamrożenia Materiału biologicznego jeśli do takich czynności lub realizacji Usługi dodatkowej już doszło.

VI. Komunikacja, reklamacje

1. Wszelka komunikacja w sprawach związanych z Portalem, Panelem Klienta Mój PBKM, realizacją Umowy z PBKM jaki i Umowy z FamiCord Suisse może być komunikowana na jeden z poniższych sposobów:

 • a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@pbkm.pl
 • b) telefonicznie, pod numerem +48 22 436-40-50 lub +48 608 200 777 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura Informacja o godzinach pracy dostępna jest na stronie internetowej https://www.pbkm.pl/kontakt/zadzwon-do-nas

2. Reklamacje przyjmowane są w formie mailowej na adres biuro@pbkm.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby PBKM, Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, z adnotacją: REKLAMACJA i winny być składane w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny wniesienia reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. PBKM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie https://klient.pbkm.pl/regulamin dla wszystkich korzystających z Portalu.

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie internetowej Portalu.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required