PLG_CONTENT_READINGTIME_2
There is no translation available.

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej (CBT) jest uznaną metodą terapeutyczną, wykonywaną od roku 1988. Pierwsze przeszczepienie w Polsce wyłącznie z krwi pępowinowej wyko­nano 12 października 2000 r. w Poznaniu.

Cel pracy: Analiza wyników przeszczepiania komórek krwiotwórczych w polskich ośrodkach pediatrycznych.

Pacjenci i metodyka: Do badań włączono 19 pacjentów (5 dziewcząt, 14 chłopców), w wieku 0,1–10 lat (mediana 4,3 roku), u których w la­tach 2000–2011 w polskich ośrodkach pediatrycznych wykonano prze­szczepienie krwi pępowinowej. Pacjentów kierowano do CBT z powodu następujących rozpoznań: ostra białaczka limfoblastyczna (n=6), ostra białaczka mieloblastyczna (n=1), zespół mielodysplastyczny (n=2), ze­spół Wiskotta i Aldricha (n=3), niedokrwistość Fanconiego (n=2), ad­renoleukodystrofia (n=1), histiocytoza Langerhansa (n=1), przewlekła choroba ziarniniakowa (n=1), zespół Kostmanna (n=1), zespół Sandhof­fa (n=1). Zastosowano kondycjonowanie mieloablacyjne u 9 pacjentów oraz o zredukowanej toksyczności u 10 pacjentów. Krew pępowino­wa pochodziła od dawcy rodzinnego w 8 przypadkach lub od dawcy niespokrewnionego w 11 przypadkach. Zgodność 6/6 HLA wystąpiła w 10 przypadkach.

Wyniki: 10/19 (52,6%) dzieci żyje, mediana przeżycia 3,1 roku (95%CI=1,4–4,7), prawdopodobieństwo przeżycia 2-letniego wynosi 0,409±0,133. Przyczyny zgonów obejmowały brak przyjęcia przeszcze­pu (n=2), powikłania infekcyjne (n=3) lub wznowę (n=4). Dwoje dzieci z powodu nieprzyjęcia przeszczepu miało wykonane przeszczepienie ha­ploidentyczne. W analizie wielowariantowej, jedynym czynnikiem pro­gnostycznym mającym wpływ na całkowite przeżycie było wystąpienie udokumentowanego uogólnionego zakażenia do dnia +180.

Wnioski: U pacjentów niemających zgodnego dawcy CBT jest ważną opcją terapeutyczną, dającą szanse wyleczenia dla około połowy pa­cjentów.

Publikacja: załącznik

 

 

 

PLG_CONTENT_VOTE_TITLE
Expected date of delivery
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgody są wymagane

I hereby declare that I have read the PBKM data processing policy.

Zgody są wymagane

I hereby give my consent for marketing content to be transferred to the telephone number provided by me, including by means of automated calling systems under the Telecommunications Law Act of 16 July 2004 (Journal of Laws of 2017, item 1907, as amended) by Polski Bank Komórek Macierzystych.

Captcha is required