Polityka przetwarzania
danych w PBKM.

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka przetwarzania danych w PBKM

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

 1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Bank Komórek Macierzystych S. A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa (dalej jako „PBKM”).

  PBKM wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: inspektor@pbkm.pl;

 2. Konieczność przekazania danych osobowych

  Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy.

  W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

  • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności PBKM w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla kwalifikacji, preparatyki i przechowywania pobranego materiału biologicznego.

  • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

  Jako bank krwi pępowinowej i podmiot leczniczy podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym, np. z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

  • w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO)

  Zawarcie umowy na kwalifikację, preparatykę i przechowywanie pobranego materiału biologicznego wiąże się z koniecznością przetwarzania danych o zdrowiu, które stanowią szczególną kategorię danych.

  Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez PBKM i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę.

  Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PBKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  • badanie satysfakcji klientów,
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
  • marketing bezpośredni produktów i usług,
  • zapewnienie bezpieczeństwa materiału biologicznego.
 4. Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na PBKM obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

  Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz PBKM.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PBKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PBKM i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

 5. Czas przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej z PBKM umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na PBKM w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PBKM;
  • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PBKM stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy PBKM przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od PBKM Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Przede wszystkim gromadzone przez PBKM dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie PBKM przez podmioty trzecie.

Imię i nazwisko
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.