Polityka przetwarzania
danych w banku publicznym.

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z bankowaniem krwi w publicznym banku krwi pępowinowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

 1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z bezpłatnym zdeponowaniem materiału biologicznego w banku publicznym jest Polski Bank Komórek Macierzystych S. A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa (dalej jako „PBKM”).

  PBKM wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: inspektor@pbkm.pl;

 2. Konieczność przekazania danych osobowych

  Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla zdeponowania materiału biologicznego na cele publiczne w banku publicznym.

 3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

  • w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz 9 ust. 1 lit. a RODO)

  Dane są przetwarzane na podstawie zgody w celu zdeponowania materiału biologicznego na cele publiczne w banku publicznym. Przetwarzanie jest niezbędne dla kwalifikacji, preparatyki i przechowywania pobranego materiału biologicznego.

  Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

  • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

  Jako bank krwi pępowinowej i podmiot leczniczy podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym, np. z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PBKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
  • zapewnienie bezpieczeństwa materiału biologicznego.
 4. Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na PBKM obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

  Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz PBKM.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PBKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PBKM i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

 5. Czas przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania materiału w banku publicznym lub do czasu wycofania zgody.

 6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy PBKM przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • żądania przeniesienia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od PBKM Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Imię i nazwisko
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.