Terapie komórkami macierzystymi

Krwiotwórcze komórki macierzyste wykorzystuje się przeszczepiając je pacjentowi. Takie komórki odbudowują zniszczone tkanki (w białaczkach jest to nieprawidłowy szpik kostny) i w ten sposób ratują życie. Takie zabiegi wykonuje się także w Polsce (ok. 1450 w roku 2014) u dzieci i dorosłych.

Zachęcamy do  zapoznania się z tabelami zawierającymi klasyfikację zabiegów przeszczepiania u dzieci i u dorosłych. Należy pamiętać, że krew pępowinowa zawiera komórki macierzyste, które nie są antidotum na wszystkie choroby, jakie ewentualnie w przyszłości mogą dotknąć Państwa dzieci.

Poniższa tabelka prezentuje przykładowe wskazania do transplantacji krwi pępowinowej u dzieci.

 

Transplantacja krwi pępowinowej autologicznej - własnej

Transplantacja krwi pępowinowej allogenicznej - od rodzeństwa

Transplantacja krwi pępowinowej allogenicznej - od dawcy niespokrewnionego zgodnego

Transplantacja krwi pępowinowej allogenicznej - od dawcy niespokrewnionego niezgodnego

1. Białaczki

Ostra białaczka limfoblastyczna

nie

tak

tak

w badaniach

Ostra białaczka szpikowa

zależy od zaawansowania choroby

tak

tak

zależy od zaawansowania choroby

Przewlekła białaczka szpikowa

nie

tak

tak

w badaniach

2. Zespoły rozrostowe układu chłonnego

Ziarnica złośliwa (Hodgkina)

zależy od zaawansowania choroby

w badaniach

w badaniach

nie

Chłoniaki złośliwe

zależy od zaawansowania choroby

zależy od zaawansowania choroby

zależy od zaawansowania choroby

nie

3. Zespoły mielodysplastyczne

Przewlekła białaczka
mielomonocytowa

nie

tak

tak

w badaniach

Niedokrwistość oporna na leczenie

nie

tak

tak

w badaniach

Niedokrwistość oporna na leczenie z
obecnością syderoblastów

nie

tak

tak

w badaniach

Niedokrwistość oporna na leczenie z
nadmiarem blastów

nie

tak

tak

w badaniach

Niedokrwistość oporna na leczenie z
nadmiarem blastów podczas
transformacji

nie

tak

tak

w badaniach

4. Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej

Ciężka niedokrwistość aplastyczna

tak

tak

tak

w badaniach

Niedokrwistość Fanconiego

nie

tak

tak

w badaniach

5. Inne nowotwory

Nerwiak zarodkowy współczulny

tak

w badaniach

nie

nie

Guz Wilmsa (guz nerki)

w badaniach

nie

nie

nie

Guz mózgu

tak

nie

nie

nie

Siatkówczak złośliwy

tak

nie

nie

nie

Guz kości (guz Ewinga)

tak

w badaniach

nie

nie

6. Choroby autoimmunologiczne

Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie
stawów

w badaniach

nie

nie

nie

Układowy toczeń rumieniowaty

w badaniach

nie

nie

nie

Choroba Cohna

w badaniach

nie

nie

nie

Zespół Evan

w badaniach

nie

nie

nie

7. Mukopolisacharydozy

Zespół Hurler – MPS IH

nie

tak

tak

w badaniach

Zespół Maroteaux – Lamy’ego – MPS
VI

nie

w badaniach

w badaniach

w badaniach

8. Dziedziczne nieprawidłowości krwinek czerwonych

Beta - talasemia

nie

tak

w badaniach

nie

Niedokrwistość Blackfana - Diamonda

nie

tak

w badaniach

nie

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

nie

tak

w badaniach

nie

9. Dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego

Ataksja – teleangiektazja

nie

tak

tak

tak

Zespół nagich limfocytów

nie

tak

tak

tak

Zwykły zmienny niedobór odporności

nie

tak

tak

tak

Zespół DiGeorge’a

nie

tak

tak

tak

Zespół Kostmanna

nie

tak

tak

tak

Zaburzenia adhezji leukocytów

nie

tak

tak

tak

Zespół hiper – Ig M

nie

tak

tak

tak

Zespół Omenna

nie

tak

tak

tak

Zespół Wiskotta – Aldricha

nie

tak

tak

tak

Zaburzenia proliferacji limfocytów
sprzężone z chromosomem X

nie

tak

tak

tak

Ciężki złożony niedobór odporności
(SCID)

nie

tak

tak

tak

SCID z brakiem limfocytów T i B

nie

tak

tak

tak

SCID z brakiem limfocytów T i
normalną liczbą limfocytów B

nie

tak

tak

tak

SCID z niedoborem deaminazy
adenozynowej

nie

tak

tak

tak

10. Inne choroby dziedziczne

Hipoplazja chrząstek i włosów

nie

tak

tak

tak

Trombastenia Glanzmanna

nie

tak

tak

tak

Zespół Lesch’a – Nyhana

nie

tak

tak

tak

Osteopetroza (marmurkowatość kości)

nie

tak

tak

tak

11. Choroby związane z zaburzeniami spichrzania w liposomach

Adrenoleukodystrofia

nie

tak

tak

w badaniach

12. Choroby leczone transplantacjami krwiotwórczych komórek macierzystych w sposób niestandardowy

Cukrzyca typu 1

tak

w badaniach

Mózgowe porażenie dziecięce

tak

w badaniach

Niedowład kończyn górnych i dolnych

nie

w badaniach

Anoksemiczne uszkodzenie mózgu

tak

w badaniach

Urazowe uszkodzenie mózgu

tak

w badaniach

Przykłady wskazań do transplantacji krwi pępowinowej (krwiotwórczych komórek macierzystych) u dorosłych

Poniższa tabelka prezentuje przykładowe wskazania do transplantacji krwi pępowinowej u dorosłych.

 

Transplantacja komórek krwiotwórczych autologicznych - własnych

Transplantacja krwi pępowinowej allogenicznej - od rodzeństwa

Transplantacja krwi pępowinowej allogenicznej - od dawcy niespokrewnionego zgodnego

Transplantacja krwi pępowinowej allogenicznej - od dawcy niespokrewnionego niezgodnego

1. Białaczki

Ostra białaczka limfoblastyczna

w badaniach

tak

tak

w badaniach

Ostra białaczka szpikowa

zależy od zaawansowania choroby

tak

w badaniach

w badaniach

Przewlekła białaczka limfatyczna

w badaniach

tak

tak

w badaniach

Przewlekła białaczka szpikowa

w badaniach

tak

tak

w badaniach

2. Zespoły rozrostowe układu chłonnego

Ziarnica złośliwa (Hodgkina)

zależy od zaawansowania choroby

w badaniach

w badaniach

w badaniach

Chłoniaki złośliwe

zależy od zaawansowania choroby

w badaniach

w badaniach

nie

3. Zespoły mielodysplastyczne

Niedokrwistość oporna na leczenie -
RA

w badaniach

tak

tak

w badaniach

Niedokrwistość oporna na leczenie z
nadmiarem blastów - RAEB

w badaniach

tak

tak

w badaniach

Niedokrwistość oporna na leczenie z
nadmiarem blastów podczas
transformacji - RAEBt

w badaniach

tak

w badaniach

w badaniach

4. Nieprawidłowości komórek plazmatycznych

Szpiczak mnogi

tak

w badaniach

w badaniach

nie

5. Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej

Ciężka niedokrwistość aplastyczna

nie

tak

tak

w badaniach

Napadowa nocna hemoglobinuria

nie

tak

w badaniach

w badaniach

6. Inne nowotwory

Nowotwór z komórek rozrodczych

tak

nie

nie

nie

Rak piersi

w badaniach

w badaniach

w badaniach

nie

Rak jajnika

w badaniach

w badaniach

w badaniach

nie

Drobnokomórkowy rak płuc

w badaniach

nie

nie

nie

Rak nerki

nie

w badaniach

w badaniach

nie

Glejak – nowotwór centralnego układu
nerwowego

w badaniach

nie

nie

nie

Reumatoidalne zapalenie stawów

w badaniach

nie

nie

nie

Stwardnienie rozsiane

w badaniach

w badaniach

nie

nie

Układowy toczeń rumieniowaty

w badaniach

w badaniach

nie

nie

Choroba Crohna

w badaniach

nie

nie

nie

7. Inne choroby

Twardzina układowa

w badaniach

w badaniach

nie

nie