Program Pobranie na Ratunek

Program organizowany przez Polski Bank Komórek Macierzystych w celu ratowania życia i zdrowia ciężko chorych dzieci. Rodzice objęci Programem Pobrania Krwi Pępowinowej na Ratunek nie ponoszą kosztów związanych z preparatyką krwi pępowinowej po porodzie.

Program polega na pozyskaniu krwi pępowinowej dziecka na prośbę Rodziców, w przypadku gdy starsze rodzeństwo jest chore, a pozyskana krew pępowinowa ma być wykorzystana w jego leczeniu. Jedyne koszty jakie ponoszą, to koszty przechowywania zdeponowanego materiału, gdy krew przechowywana jest dłużej niż rok

Jak przystąpić do Programu Pobrania Krwi Pępowinowej na Ratunek?

1. Rodzice [lub ustawowi opiekunowie] przedstawiają dokumenty tj. wypis z historii choroby dziecka z rozpoznaniem lub w przypadku pozostawania dziecka w leczeniu specjalistycznym zaświadczenie od lekarza prowadzącego, ze dziecko może być leczone komórkami macierzystymi oraz wniosek o przystąpienie do Programu Pobrania Krwi Pępowinowej na Ratunek. Powyższe dokumenty powinny zostać wysłane na adres PBKM.

2. Wniosek zostają zaopiniowany przez Radę Naukowo- Medyczną PBKM. W przypadku pozytywnego zaopiniowania Rodzice podpisują z PBKM stosowną umowę.

Kolejne etapy Programu przedstawiane są indywidualnie Rodzicom ze względu na indywidualne ustalenia między Rodzicami a ośrodkiem transplantacyjnym.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń: 608 200 777

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora